WA Programs

Mu gihe cy’ikoranabuhanga nk’iki turimo ikintu cy’ingenzi cyihutirwa iyo ushaka kubona ,kongera amikoro yagufasha kugira ibyo uhindura mu mibereho yawe, ni “Ubumenyi bw’uko ibintu bikora” Know How/Savoir-Faire. Iri nihame ndakuka. Ni ngombwa ko ubanza kumenya no gusobanukirwa uko ibintu bikorwa.

Ni gute, ni hehe, ni ubuhe buryo umuntu yabonamo ubumenyi bumufasha kumva isoko uko riteye? Kugira imyumvire yimbitse kuri Internet marketing, nkubwije ukuri ntahandi wabisanga uretse muri W.A.

Harimo gahunda y’amasomo, yo kwiga ku buntu, ibi biguha ishusho nyayo y’ibyo wakora.

Ni gahunda bise “Online Entrepreneur Certification” ,

irimo ibyiciro 5 by’inyigisho n’amasomo 50 y’uruhererekane (series)


INYIGISHO YA I. Getting started


 • Getting rolling
 • Understanding how to make money online
 • Choose a niche
 • Building your own niche
 • Setting your own website
 • Getting yoursite ready for searchin engines
 • Creating your initial website content
 • Creating custom menus on your website
 • Understanding keywords
 • The next step

Iyo urangije iyi nyigisho uba ubasha:

Gusangira ibitekerezo hamwe n’abo mubihuje muri Community(Wealthy affiliate),

-Kurema no no gutangira gukorera kumurongo w’intego wihaye zaba izerekeranye n’amikoro cyangwa izindi zisanzwe

-Guhitamo aho wahera “niche” ya business yawe

-Gusobanukirwa imikorere ya website ikoresha webpress

-Kumenya gukora content imeze neza(ibasha gushyirwa kurutonde na google)

-Gusobanukirwa uko ushaka keywords zidafite competitors benshi

-Kuvumbura uko wakorera amafaranga yo kuri murandasi

-Kurema niche website yawe

– Kumenya inzira uko Website yawe yakundwa na Google,Bing, Yahoo…

-Kumenya uko bashaka keyword.

NB: Buri somo  rigiye rifite “video walk through” igufasha kureba uko bikorwa live!


INYIGISHO II : Building your own traffic producing website


 • your own domain,your own brand
 • Move on over, my brand has arrived
 • Creating Keywords rich content
 • Setting up a domain specific email account
 • The traffic breakdown
 • Making use of visuals
 • Understanding the low hanging fruit
 • Making face as real person
 • Ampliying your productivity
 • Boosting your WA ranks

Iyo urangije iyi nyigisho uba ubasha:

-Kumva no gusobanukirwa amahame ya website traffic

-Guhitamo domain yiteguye kugera ku ntego

-Gukora email adress yihariye kuri domain yawe

-Gukora content zihindura

-Gukora content zituma abantu bavuga

-Kumenya kuzana traffic zivuye mu kuranga (Product review)

-Guhuza website na domain yawe

-Kubaka ubunararibonye ishyingiye ubakugana

-Kugira ubunararibonye bivuye muri ” Low hanging fruit”

-Kuba inzobere mu gukoresha  wordpress editor

-Gukora content ya Affiliate programs

INYIGISHO YA III :  Money making


 • Understanding the money in online business
 • Understanding affiliate programs and networking
 • Relevant affiliate programs are everywhere
 • Adding affiliate links to your pages
 • Access to a million products
 • Leveraging Product reviews
 • Getting paid for Ads on your site
 • Earning pennies or dollars?
 • A brilliant way to track your website
 • With help comes financial success

Iyo urangije iyi nyigisho uba ubasha:

– Gusobanukirwa bihagije ” customer purchase Lifecycle”

-Gusobanukirwa inyungu za affiliate networks (inziza muri zo)

-Kumenya umubare  ujyanye n’ubucuruzi buzana inyungu mw’isi y’ikoranabuhanga

-Kumenya aho wahera kugirango utangire kwamamaza birenga million biri muri niche

-Gukorera amafaranga  aturuka mu kuranga kuri website

-Kumenya uko wakura inyungu za google adsens kuri website yawe

-Gusobanukirwa itandukaniro riri hagati yo kubona amafaranga y’umufuragiro (commission) no gukorera igiceri kuri website

-Uburyo bwiza bwo kwamamaza abantu benshi batazi

-Kumenya uko wabona amikoro avuye muri affiliate programs muri niche yawe

– Kumenya uko washyira affiliate links muri content yawe

-Gukoresha affiliate promo materials (images & banners)

-Kongera ” shopping” kuri website yawe

-Kumenya uko ubona amakuru agezweho y’ibicuruzwa muri industry ukoreramo

-Gukoresha no gukorana na publishing networks mu nyungu zawe

-Kubona amafaranga avuye muri product reviews

INYIGISHO YA IV: Mastering social engagement


 • What does social engagement mean to you?
 •  Making you website a place to engage
 • Pinterest& the visual social hemisphere
 • Incorporating a sound tweeting campaign
 • Google plus or minus
 • The benefit of being social at WA
 • Making your campaign social branding animals
 • Using WA social community
 • You cannot be a master of everything

Iyo urangije iyi nyigisho uba ubasha:

– Kumenya agaciro ka social media kuri business yawe

-Gukora website nk’urubuga rwo kungurana ibitekerezo

-Kumenya uko wakoresha Facebook muri business

-Gukoresha amashusho mu kureshya abagukurikira

-Uko wakwifashisha tweeter

-Gusobanukirwa uko ibikorwa byawe byose bisangizwa abandi mu nzira isanzwe

-Kumenya uburyo bworoshye bw’uko wabona amafaranga ukoresheje social media

-Gukoresha “Share Only” mode

-Uko wabona amafaranga mu gihe wifashishije uburyo bwa social media muri WA

-Kumenya ni ryari ari byiza cyangwa bibi kwifashisha uburyo bwa social media

INYIGISHO V: Achieving maximum success through content creation

  1. Content is your business
  2. Setting up your google webmaster tools account
  3. Improving indexing times and speeds
  4. People needs to read your content
  5. A year is a short period of time yet a big period for a business
  6. Writing within a divised plan architecture
  7. Writting your content with conversion intent
  8. Injecting comment with intent
  9. Bing and yahoo are still the 33%
  10. Articulating a plan for the months,year ahead.Iyo urangije iyi nyigisho uba ubasha:

-Gukora no kwandika content imeze neza

-Gukora content zihindura abakugana abaguzi

-Gusesengura uko umuntu ava mu basura web akaba umuguzi

-Gufata Ingamba zirambye z’imikorere kuri website

-Gukoresha webmaster muri business yawe

-Kugaragara mu zindi searching engines yahoo, bing

Izi nyigisho zose uko ari 5 n’amasomo bijyanye byose ni ubuntu,

Ibi byonyine ntabwo bihagije kuko haba hari ibindi bintu ubura, bisaba ko ujya muri gahunda ikurikira ya Premium membership wiga Inyigisho n’amasomo ya Affiliate bootcamp!

Muri make kuba Premium bivuze kuba ufite ibyangombwa byose bikenerwa ngo utangire gukorera amafaranga kuri internet; hosting, website, domain yawe...

Premium membership kuri jye mbyita ko atari ukuyishyura ahubwo ni “investment/igishoro

Muri WA harimo uburyo bugera kuri butatu bwo kwinjira muri Affiliate bootcamp

1. Kwishyura buri kwezi $49

2. Kwishyura amezi 6 = $234

3. kwishyura umwaka wose= $229

Uwinjiye ukwezi kwa mbere ni $19 nka bonus aho kuba $49.

I can’t wait to see y’all live online!

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *