Inzira yo kongera amikoro- Isoko y’ubukire!

Ubushize mu ncamake

Ubushize cyari ikiganiro hagati ya Bansir na Kobbi, nyuma yo kurambirwa ubuzima barimo bagatera intambwe yo kugira icyo bakora. Byagenze gute? Komeza usome urabisobanukirwa. Ariko byaba byiza ubanje gusoma inyandiko yabanje.

Imibereho y’abantu bose ni kimwe,ikigiye kibitandukanya n’ibyo bahitamo gukurikira ariko inyota yo gushaka imibereho myiza twese turayihuje.

Waba warize ubufundi, ubikora kugirango bikubere urwego ugere aho wifuza, ubuganga,imyuga,ikoranabuhanga… Ukuri dusangiye twese ni uku: waba wibwira ko ntacyo ufite, waba ufite bike,yewe nufite byinshi arashaka ibirenze.

Uhereye kera uko gushaka ibiruseho biyobora umuntu kugeza aho agereye kucyo yifuza cyangwa se bikamunanira. Urebye mu bitabo bw’amateka uko ibihe byagiye bisimburana utangazwa n’iyi nyota turi kuvuga. Nubungubu iki gihe cy’ikoranabuhanga n’iterambere ryihuse nizo mbaraga ziza kwisonga mumpinduka zose zigenda zigaragara buri munsi.

Kuba ufite icyo uzi,ubumenyi ni intambwe ibanza ariko idahagije akaba ari nayo mpamvu uri gusoma ibi ngibi kuko muri wowe harimo inyota yo gushaka.

Ikibazo se ni ikihe?

Ubumenyi buri hose abantu barashaka kwiga, barifuza kwihugura abandi nabo barize ibyiciro bitandukanye by’amashuli, ariko harimo kubura ikintu kimwe gusa ariryo pfundo ry’impinduka. Turi kwiga ariko ntabwo dushyira mungiro ibyo twamenye. Iki gice kigiye gukurikira nicyo abantu bifuza kumenya hanyuma bagafata iya mbere mukubigerageza.

Ese waba ujya wibaza ikibazo nk’iki? “Nakora iki kugirango ntangire akandi kantu kuruhande  kunganira umushara wanjye ?” Ko mfite imishinga myinshi ariko nabuze uko ntangira?Igisubizo nta na rimwe kigeze kikuba kure! Gituye muri wowe,ubana nacyo.”

Igihe cya ntibishoboka cyararangiye,ubu hagezweho  b-i-r-a-s-h-o-b-o-k-a. Niba warabuze aho uhera, umwanya ni uwawe iki kiganiro gikurikira kiragufasha, aya ni amakuru yahinduye ubuzima bwa benshi, benshi mubo twumva bakomeye bashyize mu ngiro ibikubiye muri iyi nkuru, niba ukeka indi nzira niy’akanya gato, ariko niba ushaka ikintu kiramba aya mahame uyizirikeho.

Inkuru,

Bensir ati ” Utumye ndushaho gusobanukirwa impamvu tutigeze tugera kucyo twifuza. Ntabwo twashakishije. Rero ndabona bidusaba kwiga cyane kugirango dutere imbere cyane. Icyo nizera nuko inzira yo kugera kucyo dushaka iri buboneke. Icyatubera kiza reka tubwire n’izindi nshuti zacu tumeze kimwe zitwiyungeho.”

Kobbi ati” Reka tujyane n’abandi uyu munsi.”

Arkad bamubonye …..

Baterura ikiganiro bagira bati ” Wowe warahiriwe, uri umuherwe muri uyu mujyi wacu,wambara uko ushaka, ugura icyo umutima wawe wifuza cyose, mugihe twebwe turi kurwana nicyo twagaburira imiryango yacu!”

“Twarakuranye, twigiye ahantu hamwe, twakinnye imikino imwe, mwalimu watwigishije ni umwe,ariko mubigaragara nonaha ntabwo uri mu kigero kimwe natwe. None se tubwire, ni ugukora cyane?ni ukuba umwizerwa…Kubera iki tudafite amahirwe nk’ayawe?”

Arkad abasubiza muri aya magambo ” Niba mutarabona ibirenze kubyo mushaka, mumyaka y’ubusore bwacu, nuko mutasobanukiwe amategeko(amahame) agena uko umuntu akira cyangwa ntimwigeze munayamenya .”

Abandi bakomeje kongorerana bavuga ko ibyo atunze ,uko ameze ubu byavuye kubabyeyi be, akaba yaratunze kubera umurage yahawe.

Arkad arakomeza ” Mumyaka yanjye y’ubusore, narirebye nitegereza ibintu binzengurutse bizana umunezero no kunyurwa nsanga ubukire bwongera imbaraga ibyo byose. ” Ubukire ni imbaraga. Iyo ufite ubukire ibintu byinshi birashoboka.

“Ufite ubukire niwe ufata ubwato akajya ahantu kure.”

“Ufite ubukire yubakira imana ye inzu nini kandi nziza”

“Ufite ubukire yakora ibintu byinshi yumva umutima we ushaka”

“Maze kwitegereza ibyo, nahise mfata umwanzuro ko nanjye nkwiye kugira umugabane w’ibyiza bibaho mubuzima.Mbona ko ntari uwo kurebera abandi banezerewe ngo nifuze kubaho nkabo. Numva ntabwo nkwiye kwishimira kwambara ibintu biciriritse. Numva ko umugabane wanjye atari uwo kunezezwa nubuzima umuntu wo hasi abayeho. Ahubwo ko ari ngombwa kuba umutumirwa mu birori by’ibyiza biboneka mu buzima.”

” Murabizi ko nari umwana w’umucuruzi utifashije,kimwe n’imiryango myinshi idafite ibyiringiro yo kubona umunani. Ariko ndibwira nti ‘niba nshaka kugera kubyo nifuza, igihe no kwiga nicyo kiguzi.’

‘ Mwese murabizi burya kwiga habamo ibice bibiri; hari ukwiga kandi ukamenya, kurundi ruhande hakaba no kwigishwa kumenya ibyo tutigeze dusobanukirwa.’

‘Aho rero nibwo natangiye gushaka kumenya uko umuntu yakongera amikoro, maze gusobanukirwa nabihinduye umukoro.”

“Naje kubona akazi k’ubwanditsi munzu y’ububiko. Byantwaraga amasaha menshi buri munsi nandika kubisate by’ibumba. Icyumweru kigashyira ikindi kigataha, amezi nayo nuko. Narakoze ariko birangira nta kintu gifatika nakwerekana. Kwambara,kurya no gutura amaturo imana nibyo nibuka byajyanaga ayo nabashije gukorera. Ariko sinigeze ndeka icyo nari nariyemeje muri njye.”

“Umunsi umwe, Algamish wakoraga akazi ko kuguriza abantu(shekel),yaje aho nakoreraga ashaka igisate cyanditseho itegeko rya cyenda, nuko arambwira ‘ndashaka kubona bitunganye mu minsi ibiri, kandi akazi nugakora kugihe nzakongerera imiya ebyiri kuyo nakwemereye.”

“Nanjye si ugukora nshiraho umwete, ariko itegeko ryari rirerire. Yagarutse ntari nabirangiza. Arandakarira, nari imbata ye mubyukuri, yari no kunkubita. Kubera nari kumwe n’umuyobozi w’umujyi nta bwoba nari mfite, hanyuma ndamutinyuka ndamubaza nti ‘Algamish uri umukire, nanjye mbwira uko nakira. Rwose ndarara nandika izuba rirajya kurasa narangije.’

Nuko ‘aramwenyura, ati “wantengushye ariko reka bibe isezerano”

“Ijoro ryose naraye nandika,ndikuribwa umugongo, umutwe uri kundya, kuburyo n’amaso atabona neza. Mu gitondo agarutse izuba rirashe,asanga narangije kwandika.”

“Nuko ndamubwira nti ” Noneho mbwira icyo wari wansezeranije”

Yansubije mw’ijwi rituje ngo” Wujuje ibyo twari twasezeranye muhungu wanjye, nanjye niteguye gukora uruhare rwanjye. Ndakubwira ibyo wifuza kumenya, dore ndikwegera izabukuru. Mwana wanjye rirashe uyu munsi,niryo zuba ryarasaga  so avuka, kandi rizakomeza rirasire abazukuru n’abuzukuruza bawe.’

Yongeraho ati ” Ibitekerezo byo mubusore biba bishashagirana nk’inyenyeri zimurika mu kirere ariko ubwenge ni nk’urumuri rudahinduka  umusare yiringira mu rugendo rwe.” Nuko arandeba, mu ijwi rifite imbaraga ati ” Nageze kubukire kuko nafashe umwanzuro wuko iteka igice cy’ibihembo nakoreye ari umugabane wanjye wo gusigarana. Ibyo wabikora? Nuko akomeza kundeba cyane ntiyongera kugira icyo avuga.

Ndamubaza nti” Nibyo ntabindi?” aransubiza ati” Icyo cyari gihagije guhindura umutima w’umushumba akaba uguriza abandi amikoro.”

Nanjye nti ” none se ibihembo byose nakoreye si ibyanjye? Arambwira ati ” Ntaho bihuriye ibyo rwose. None se ntiwishyura umudozi w’ibyo wambara? Ntabwo ujya wishyura ugukorera inkweto? None se ntiwishyura ibyo kurya? Ese waba muri uyu murwa udasohora umugabane runaka w’ibyo wakoreye? Hanyuma se ubu ufite icyo wakwerekana wakoreye mu kwezi gushize? umwaka ushize bimeze gute?’

“Ubwenge buke! Wishyura buri wese ariko ntabwo ujya wihemba. Uri umunebwe w’ubwenge buke,uri gukorera abandi. Nibura iyo uba umucakara ugakorera shoboja akaguha ibyo kurya no kwambara. Iyo uza kubika umugabane ungana na kimwe mu icumi cy’ibihembo byose wabonye wakabaye ufite umugabane ungana ute mu myaka icumi?”

Ndamusubiza nti” niba nibuka neza imibare, ni umugabane ungana n’ibihembo by’ibyo nkorera mu mwaka umwe.’ Ansubiza vuba kandi anseka ati ” Uvuze igice cy’ukuri. Buri gice cy’izahabu ubitse ni umugaragu wawe ukoresha. Buri rumiya wungutse ni umwana ushobora kukwinjiriza.

Niba ushaka kuba umukire, umugabane w’ibyo uzigama,ukwiye kukwinjiriza, ibyo byinjije nabyo bikakongerera amikoro. Ibyo nibyo biguha ubwinshi bw’icyo umutima wawe uharanira. ”  ‘Ngirango uratekereza ko nagusuzuguye ngukoresha ijoro ryose, ariko nzakomeza nkwishyure inshuro igihumbi niba ugize ubwenge bwo gucakira ukuri nguhaye.”

“Umugabane w’ibyo ukorera ni iwawe wo kwizigama. Uwo mugabane ntukajye munsi y’icumi kw’ijana utitaye kungano y’ibyo wakoreye. Banza wigenere igihembo. Ntuzishyure ugukorera inkweto cyangwa imyenda ibirenze icyo wizigamye kandi ukore kuburyo usigarana undi mugabane wibyo kurya, umugabane wo guha abakene,nibyo gutura imana (mubwinshi).

Ubutunzi ni nk’igiti,kiva mu kabuto gato. Urumiya rwa mbere uzigama ni imbuto yaho igiti cy’ubutunzi cyawe kizakurira.Iyo uteye imbuto hakiri kare, niko igiti nacyo gikura.Uko uhoza amazi n’ifumbire kugiti wizigama,niko byihutisha kugubwa neza uri munsi y’igicucu cy’igiti.’

Amaze kuvuga ibyo, afata ibisate byanditseho itegeko rya cyenda arigendera.

Ese waba wumvise uko Arkad yabonye ubukire?Waba warigeze kugerageza ubwo buryo? Dusigire inyunganizi.

Inkuru yo irakomeza.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *