Wowe ubuzima ububona ute? Hari ababubona nk’amahirwe ariko hakaba n’igihe abandi babubona nk’ikintu gikomeye kimeze nk’igihano. None se ukuri muri ibyo byose ni ukuhe? Ubu...