Amatsiko, ndavuga “kugira amatsiko”. Intwaro idufasha kugira ibyo tugeraho. Waba warigeze kugerageza ikintu utabanje kwibaza uko gikora cyangwa uko giteye?Ubu ni ubushobozi twashizwemo na Rurema,...